Voorbereiding en realisatie
Watergebiedsplan Lageveense polder

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland

Inleiding 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt elke dag aan droge voeten en schoon water. Het handhaven van het waterpeil in de polders is één van de taken die het hoogheemraadschap heeft. De waterpeilen worden vastgesteld in een zogenaamd peilbesluit. Hierin staat onder andere informatie over de ligging, bestemming en kenmerken van het betreffende gebied.
Het hoogheemraadschap moet zorgen voor actuele peilbesluiten. Dit betekent dat het peilbesluit is gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden zoals functies en maaiveldhoogte. Eén keer per 10 jaar wordt bekeken of dat nog het geval is. De Lageveense polder is gelegen in de gemeente Lisse. De voornaamste functies in de polder zijn natuur en bollenteelt. Voor de Lageveense polder bleek een actualisatie van het peilbesluit nodig omdat de peilen de functies niet meer goed faciliteerden. Daarnaast waren er kansen om de waterkwaliteit in het natuurgebied te verbeteren omdat het relatief ‘vieze’ water van de bollenteelt door het natuurgebied richting het gemaal werd afgevoerd.

Aanpak 

Om de waterkwaliteit te verbeteren heeft het hoogheemraadschap een nieuw gemaal op een andere locatie gebouwd waardoor het water afkomstig van de bollenteelt niet meer door het natuurgebied zou lopen. Niels is in de planvormingsfase van dit project betrokken als technisch- en omgevingsmanager.
Tijdens de contractvoorbereiding bleek al snel dat niet alle eigenaren van gronden in de Lageveense polder op één lijn zaten voor wat betreft de aanpak en de benodigde maatregelen. Met name bij woningeigenaren ontstond er angst voor overlast tijdens en na de werkzaamheden. Door met alle eigenaren in gesprek te gaan en ieders belangen inzichtelijk te maken heeft Niels, samen met het projectteam, een mix aan maatregelen gevonden die recht deed aan de opgave en waar iedereen zich in kon vinden. Zo is de bouwmethodiek aangepast. Daarnaast is, om overlast tijdens de uitvoering te verminderen, het gemaal op staal in plaats van op palen gefundeerd waardoor de kans op schade aan de naast gelegen boerderij werd beperkt. Om de grondwaterstand niet te beïnvloeden is er glaswaterinjectie toegepast om de bouwkuip aan de onderkant af te sluiten.

Resultaat 

Door de combinatie van verschillende maatregelen zijn de initiële zorgen zo veel als mogelijk weg genomen waardoor het project doorgang kon vinden. De polder voldoet weer aan de vigerende wet- en regelgeving en door het verplaatsen van het gemaal ondervindt de natuur minder last van vuil water. Hierdoor kan het natuurgebied zich in de toekomst beter ontwikkelen.