Gemeente Alkmaar

Verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad van Alkmaar.
Onze rol in dit project

Door binnenstedelijke verdichting en leegstand van winkels, staat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Alkmaarse binnenstad onder druk. Daarom is er een transitie ingezet, langs drie thema’s: het tegengaan van winkelleegstand, citymarketing en aanpassing van de fysieke buitenruimte. Niels hielp de gemeente Alkmaar als projectleider om de volgende stap te zetten in deze transitie.

In 2022/2023 is als eerste onderdeel van deze transitie de winkelstraat Laat-West opnieuw ingericht. Hierna vond een herinrichting plaats van de Heul, de Breedstraat en de Gedempte Nieuwesloot/Hofplein. Niels hielp de gemeente bij het omzetten van ideeën in een concreet plan. Dit deed hij door wensen en eisen bij interne en externe belanghebbenden op te halen en op basis daarvan een programma van eisen op te stellen. Deze werd ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente voorgelegd. Het programma van eisen bevat de kaders waarbinnen  een landschapsarchitect verschillende varianten per straat heeft uitgewerkt.

Deze varianten zijn vervolgens besproken met de belanghebbenden, waarna het college van burgemeester en wethouders een keuze heeft gemaakt voor de definitieve variant. De gekozen variant wordt daarna door Stadswerk072 (het op afstand geplaatste interne ingenieursbureau van de gemeente Alkmaar) verder uitgewerkt in contractstukken waarna de aanbesteding plaatsvindt en vervolgens na gunning de uitvoering wordt gestart.

Wat vraagt om aandacht?

Naast dat het plan technisch realiseerbaar moest zijn, waren er ongelofelijk veel belanghebbenden met tegengestelde belangen. Om hier voldoende recht aan te doen was aandacht, overleg, inhoud en vertrouwen nodig. Daarnaast was bij het opnieuw inrichten van de fysieke buitenruimte een aantal thema’s van groot belang: klimaatadaptatie, vergroten van de biodiversiteit, verminderen van hittestress, tegengaan van verdroging, beleving van de openbare ruimte en mobiliteit. Dit maakte de opdracht tot een grote puzzel.

Hierdoor glinsteren onze ogen

Na de realisatie in 2025 zijn de straten zo ingericht dat deze bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad van Alkmaar. Bewoners, ondernemers en bezoekers ervaren de binnenstad als een fijne omgeving om te verblijven, en de straten dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.