Toetsing regionale waterkeringen Noord-Holland

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Inleiding 

Binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) liggen ruim 1000 km regionale keringen (dijken) en 1100 kunstwerken. Deze dijken beschermen het achterland tegen overstromingen. In het project Toetsing Regionale Keringen toetst HHNK de veiligheid van al deze dijken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de sterkte van het dijklichaam zelf, maar ook naar het effect van objecten in- en op de dijken. 

Aanpak 

De toetsing van de dijken en kunstwerken wordt door team van inhoudelijke specialisten van HHNK in samenwerking met drie ingenieursbureaus opgepakt. Stefan van den Helder is begin 2022 gestart als projectleider voor het uitvoeren van de toetsing. Hierbij worden drie sporen parallel aan elkaar doorlopen. Het betreft de voorlopige toetsing van de grondlichamen, de toetsing van de kunstwerken en het uitwerken van nieuwe kennis en inzichten in een geactualiseerd uitgangspuntendocument. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het ontwikkelen van een methode voor het toetsen van de vele objecten, zoals bomen, huizen, kabels/leidingen, die in de waterkeringen liggen.  

In 2023 wordt de voorlopige toetsing van de grondlichamen, op basis van het geactualiseerde uitgangspuntendocument, omgezet in een definitieve toetsing waarna er in 2024 wordt gestart met het opstellen van de waterveiligheidsrapportage die in december 2024 bij Gedeputeerde Staten van Provincie Noord Holland wordt aangeboden.

Resultaat 

Het resultaat van de toetsing is een actueel overzicht van welke regionale waterkeringen en kunstwerken er op de peildatum 1 januari 2024 wel of niet voldoen aan de vastgestelde norm. Voor de waterkeringen en kunstwerken die niet voldoen worden aanbevelingen en adviezen gegeven met betrekking tot monitoring, beheer en onderhoud en versterking om de waterveiligheid van het achterland ten alle tijden te kunnen garanderen.