Projectleider gebiedsontwikkeling

Wie zoeken we?

ProReNi is op zoek naar een Projectleider gebiedsontwikkeling voor een gemeente in Zuid-Holland.

Voor deze gemeente zijn wij op zoek naar een projectleider gebiedsontwikkeling die een bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Als projectleider ben je betrokken bij de realisatie van één of (bij voorkeur) meerdere (gemeentelijke) deelprojecten en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk (3e/4e fase) in bredere zin en verschillende beleidsdossiers.

Het betreft een nieuwe woonwijk waar ca. 4500 woningen gebouwd worden met alle daarbij behorende voorzieningen. In 2 fases zijn tot nu toe ca. 1000 woningen gerealiseerd. De 3e fase is nu in ontwikkeling en aanbouw en loopt door tot ca. 2026.

Voor de ontwikkeling van de bouwvelden maakt de gemeente afspraken met marktpartijen en woningcorporatie.

  • Ontwikkeling gemeentelijke bouwvelden

Voor het tot ontwikkeling brengen van twee gemeentelijke bouwvelden (deelprojecten) zoekt de gemeente op korte termijn een ervaren projectleider.

Een van de projecten betreft de realisatie van een woon-zorgcomplex voor ouderen van 53 woningen. Dit deelproject is een samenwerking met een woningcorporatie, een zorgaanbieder en een welzijnsinstelling.

Een ander project is de realisatie van een appartementengebouw voor midden huur (50 woningen) met een woningcorporatie.

Deze projecten kennen een stevige tijdsdruk in verband met de afgesproken vastgoedfasering. Daarnaast worden eisen gesteld aan het woonprogramma (betaalbaarheid) en aansluiting op het stedenbouwkundig plan. Opdracht voor de projectleider is om samen met de woningcorporaties tot sluitende afspraken te komen over programma, grondprijs en kwalitatieve uitgangspunten, resulterend in een grondverkoopovereenkomst die past binnen de gemeentelijke uitgangspunten.

Werkzaamheden van de projectleider zijn (onder meer) procesvoortgang en planning, extern projectoverleg met de woningcorporatie, interne afstemming met juridisch adviseur, planeconoom en betrokken beleidsadviseurs (wonen, maatschappelijk beleid) en voorbereiding bestuurlijke besluitvorming.

  • Ondersteuning Ontwikkeling Westergouwe in bredere zin + diverse beleidsdossiers

Naast de gemeentelijke deelprojecten zal de projectleider binnen het projectteam ook in bredere zin ondersteuning geven bij de ontwikkeling van de woonwijk(3e / 4e  fase). Bijvoorbeeld waar het gaat om afstemming met bouwinitiatieven van derden of werkzaamheden van het Projectbureau met betrekking tot bijvoorbeeld de openbare ruimte.

Naast de ontwikkeling van bovengenoemde projecten zijn er beleidsdossiers waarbij begeleiding en coördinatie vanuit het project gevraagd wordt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om als bovenwijkse voorzieningen, deelmobiliteit, fietsroutes, duurzame energie en archeologie.

Opdracht voor de projectleider is om afstemming met interne vakdisciplines en belanghebbenden te komen tot voortgang in de plan- en besluitvorming.

Let op: De vacaturetekst die hieronder te zien is, is van een tweede functie waarvan de gemeente graag ziet de 1 persoon beide rollen op kan pakken.

(deel)projectleider: maatschappelijke organisaties

Context (aanleiding en urgentie)

Sinds 2019 extra aandacht voor sociale kant nieuwbouwwijk

Het betreft een nieuwbouwwijk in opbouw. In de periode 2019 t/m 2021 is het project ‘inclusieve wijk’ uitgevoerd. De aanleiding voor het project was om bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk niet alleen aandacht te hebben voor de fysieke kant van de woonwijk (de stenen), maar ook voor de sociale kant. En te zorgen dat die aandacht er op alle niveaus is (van politiek-bestuurlijk tot uitvoerend).

Mooi resultaat, maar goede borging is ingewikkeld

Het resultaat van het project is dat er geconcretiseerd is wat er onder de inclusieve wijk wordt verstaan, waardoor alle organisaties (zowel uit fysiek als sociaal domein) handvatten hebben gekregen om daadwerkelijk hier vorm aan te geven. Er is ook in kaart gebracht wat er al wordt gedaan (zoals bijvoorbeeld het projectbureau en de wijkvereniging). Daarnaast is er op alle niveaus aandacht gekomen voor het onderwerp ‘inclusieve wijk’, waardoor het een ingeburgerd begrip is geworden. In het nieuwe Masterplan, het Stedenbouwkundig plan en de nota maatschappelijke voorzieningen zijn de uitgangspunten voor een inclusieve wijk vastgesteld. Er is een klankbordgroep gevormd van maatschappelijke organisaties plus de ontwikkelende partijen in de wijk om informatie te ontvangen over de ontwikkelingen in de wijk en mee te denken over de plannen. Er is afgesproken dat het thema ‘inclusieve wijk’ zal worden geborgd door twee keer per jaar bij elkaar te komen onder regie van de gemeente en één keer per jaar een themasessie voor te bereiden voor de stuurgroep.

In 2022 is gebleken dat dit te beperkt is om de randvoorwaarden voor de inclusieve wijk te borgen. De wijk is nog niet af, de voorzieningen zijn er nog niet, maar de plannen hiervoor worden wel steeds concreter. Het is lastig gebleken om dit binnen de reeds bestaande taken op te pakken en niet als apart project. Met name de maatschappelijke voorzieningen en de aandacht voor het toekomstig gebruik hiervan, valt nu tussen wal en schip.

Eerste beeld van de visie en de gewenste veranderingen

Een breed gedragen en afgestemd sociaal voorzieningenaanbod, waarin goed wordt samengewerkt met een vertegenwoordiging van bewoners in Westergouwe die het idee van ‘de inclusieve wijk’ een warm hart toedragen. Onderdelen van de opdracht zijn:

  • onderzoeken van de mogelijkheden van ruimtegebruik in de toekomstige ontmoetingsruimtes. Voorbereidend werk van de gemeente en Kwadraad kan hierbij worden meegenomen
  • Onderdeel hiervan is het interviewen van alle mogelijke toekomstige partijen die ruimtes zouden willen huren of als (sociaal) beheerder zouden willen optreden in de toekomst => denk aan sociaal team, CJG/Hecht, bibliotheek, Sport, gezondheidscentrum, etc. Maar ook bewoners en gebouwen/wooninitiatieven waar een gezamenlijke of verhuurbare ruimte is
  • opstellen van een plan waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot toekomstig verhuur, financiën en ruimtegebruik en financiële prognose maken van de kosten voor het sociaal domein in de toekomst. Dit zou bij kadernota’s en de programmabegrotingen kunnen worden meegenomen
  • het vastleggen van afspraken over ruimtegebruik
  • heldere financiële afspraken maken en borgen dat ook de subsidies voor toekomstig ruimtegebruik worden opgehoogd in de gemeentelijke begroting
  • het (mede) opzetten van een poule van bewoners die zich hard willen maken voor een inclusieve wijk, mee willen denken met de plannen en onderdeel worden van de klankbordgroep inclusieve wijk => in samenwerking of in afstemming met het sociaal team (bepalen wie hier de regie heeft)
  • het voorbereiden en organiseren van de klankbordgroep inclusieve wijk

 

 

Reageren op deze vacature kan tot 27 januari 2023
Regio Gouda
16-24 uur per week

Op deze functie reageren

Toegestane type(s): .pdf, .doc, .docx