Programmamanager mobiliteit

Wie zoeken we?
Als programmamanager Mobiliteit vertaal je het Mobiliteitsplan naar een integraal uitvoeringsprogramma (incl. financiering) en lever je een bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Je bent op de hoogte van de gebiedsontwikkelingen en gaat aan de slag om overeenstemming te bereiken over te nemen maatregelen. Dit door de mobiliteitsvraagstukken en de gebiedsontwikkelingen in een groter en samenhangende context te bekijken. Het programmamanagement Mobiliteitsplan is een gezamenlijke opdracht namens de gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam.


Programmamanager mobiliteit


Wat ga je doen?
• De aansturing van het programma is in handen van de programmamanager. De programmamanager is de aanjager en stuurt actief op het bereiken van de in het mobiliteitsplan opgenomen doelen. Om die doelen te bereiken is samenwerking tussen de partijen noodzakelijk, de programmamanager is de facilitator van dit samenwerkingsverband. Hij/zij organiseert activiteiten die de samenwerking verbeteren en bevorderen, heeft oog voor de belangen van alle opdrachtgevers en treedt op als bemiddelaar bij verschillen van inzicht. Waar nodig neemt de programmamanager het initiatief om deze verschillen voor te leggen in het Opdrachtgeversoverleg.
• De programmamanager zorgt voor een gecoördineerde samenwerking tussen mobiliteit en verstedelijking.
• Een van de eerste werkzaamheden van de programmamanager/kwartiermaker is het opstellen van een werkplan (voor 2023/2024), dit is inclusief het vormgeven van de programmaorganisatie
• Voor de programmamanager ligt de nadruk op het proces, de organisatie en de omgeving van het programma. De programmamanager heeft affiniteit met de inhoud, maar de verantwoordelijkheid voor het leveren van de inhoud ligt bij de opdrachtgevende partijen.
• De programmamanager informeert het opdrachtgeversoverleg over de voortgang van het programma, zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd programma en doet in samenwerking met het programmateam voorstellen voor concrete projecten (scope, budget, planning, risicoverdeling en wie voert uit). Hoofdtaak is dat deze projecten in de investeringsagenda’s van de betrokken partijen worden opgenomen.
• De programmamanager bepaalt in samenwerking met het programmateam de prioriteiten en bereid ook de opdrachtgevers en bestuurlijke stukken voor.
• De programmamanager stuurt het programmateam aan (als functioneel leidinggevende) en is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een werkplan met budget en capaciteit. Ook beslist de programmamanager over de taakverdeling in het team
• De programmamanager draagt er zorg voor dat een project kan worden opgestart. Maar voert deze projecten niet uit. Eenmaal een project volgt dit de reguliere werkwijze en verantwoordelijkheden binnen eigen organisaties.

 

Wat moet je kunnen?
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als programmamanager op het gebied van mobiliteit;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met mobiliteitsvraagstukken binnen grootschalige gebiedsontwikkeling (1.000+ woningen en/of arbeidsplaatsen)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programma-/procesmanager op het gebied van mobiliteit binnen een overheidsorganisatie (provincie, vervoerregio of gemeente) (benoem dit duidelijk in het cv)
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering én interactie (benoem dit duidelijk in het cv.)
6. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de opdracht ;
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 24 uur per week

Op deze functie reageren