Verkenningsfase Dijkversterking Mastenbroek-IJssel

Opdrachtgever

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Inleiding 

In Nederland worden primaire dijken elke twaalf jaar beoordeeld of ze voldoen aan de wettelijke eisen uit de Waterwet. Uit de eerste landelijke beoordeling blijkt dat de IJsseldijk tussen Zwolle en IJsselmuiden (traject 10-3), die ligt in het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta, niet aan de wettelijke eisen voldoet. Dit is de aanleiding om een dijkversterkingsproject te starten. Het traject is aangemeld bij en onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De IJsseldijk heeft een lengte van circa 14 kilometer en beschermt de polder Mastenbroek, het dorp IJsselmuiden en het westelijk deel van Zwolle tegen de gevolgen van golven door storm vanaf het IJsselmeer en tegen hoogwater op de IJssel. Aan de dijk liggen de buurtschappen Veecaten en Nieuwstad, het dorp Wilsum en ’s-Heerenbroek. Ook liggen er verspreid enkele dijkwoningen aan de binnenzijde en een aantal bedrijven aan de buitenzijde. In het stationsgebied in IJsselmuiden komen verschillende functies samen zoals een aantal ontsluitingswegen en het stationsgebied van IJsselmuiden.

Aanpak 

Een HWBP-project doorloopt in principe vier fasen: de initiatiefase, de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Waterschap Drents Overijsselse Delta start in 2023 met de verkenningsfase om te komen tot een goed onderbouwd en bestuurlijk vastgesteld Voorkeursalternatief (VKA) dat waterveilig, duurzaam, vergunbaar, financierbaar en maakbaar is.

De dijk is afgekeurd op verschillende faalmechanismen waaronder piping, macrostabiliteit, bekleding en hoogte. Om te komen tot een VKA heeft WDODelta behoefte aan een adviseur technisch management. Stefan van den Helder vervult deze rol sinds januari 2023. In zijn rol is Stefan onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpproces en draagt hij zorg voor het opstellen en actualiseren van de ontwerpuitgangspunten, het (laten) reviewen van ontwerprapporten en het aansturen van verschillende voorbereidende onderzoeken.

Stefan brengt zijn kennis en ervaring van de HWBP projecten bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in bij het project Mastenbroek-IJssel. Daarnaast werkt hij intensief samen met de technisch manager en het deel van het projectteam dat verantwoordelijk is voor het proces waarin uiteindelijk een VKA wordt gekozen.

Resultaat 

Aan het begin van de verkenningsfase wordt het proces om te komen tot een vastgesteld VKA uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Ook wordt in deze fase aandacht besteed aan het duidelijk en stabiel krijgen van de ontwerpopgave voor de dijkversterking. Wanneer de verkenningsfase is afgerond ligt er een VKA waarbij de dijk voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. In het VKA is ruimte gemaakt voor duurzame oplossingen en wordt de mogelijkheid geboden tot het toepassen van innovaties.