Verbeteren leefbaarheid binnenstad Alkmaar

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Inleiding 

Om de binnenstad van Alkmaar leefbaar en aantrekkelijk te houden is een transitie ingezet. Door binnenstedelijke verdichting en leegstand van winkels staat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid onder druk. De transitie wordt langs drie thema’s aangepakt. 1. Het tegengaan van winkelleegstand in de binnenstad. 2. Citymarketing. 3 Aanpassing van de fysieke buitenruimte. Bij het opnieuw inrichten van de fysieke buitenruimte zijn klimaatadaptatie, vergroten van de biodiversiteit, verminderen van hittestress, tegengaan van verdroging, beleving van de openbare ruimte en mobiliteit van groot belang.

In 2022/2023 is als eerste onderdeel van de transitie de winkelstraat Laat-west opnieuw ingericht (zie foto boven dit artikel). Hierna vindt een herinrichting plaats van de Heul, de Breedstraat en de Gedempte Nieuwesloot/Hofplein.

Aanpak 

Niels van Rijswijk is namens de gemeente Alkmaar projectleider voor de projecten de Heul, Breedstraat en Gedempte Nieuwesloot/Hofplein. Per straat haal ik de wensen en eisen op bij de interne en externe belanghebbenden waarna ik een programma van eisen opstel, welke ter vaststelling wordt voorgelegd aan het college van B&W.Het programma van eisen bevat de kaders waarbinnen door een landschapsarchitect varianten per straat worden uitgewerkt. De uitgewerkte varianten worden besproken met de belanghebbenden waarna het college van B&W een keuze maakt voor de definitieve variant. De gekozen variant wordt daarna door Stadswerk072 (het op afstand geplaatste interne ingenieursbureau van de gemeente Alkmaar) verder uitgewerkt in contractstukken waarna de aanbesteding plaatsvindt en vervolgens na gunning de uitvoering wordt gestart.

Dit klinkt gemakkelijk, toch? Maar dat is het niet. Er zijn ongelofelijk veel belanghebbenden met tegengestelde belangen. Naast de ambities van de gemeente Alkmaar voor de binnenstad. Wetende dat de oplossing nu eigenlijk (nog) niet past in de denkbeelden en fysiek buiten. Maar hier samen ruimte voor maken. Deze puzzel maakt deze opdracht tot een gave opdracht om aan bij te mogen dragen.

Resultaat 

Na de realisatie in 2025 zijn de straten zo ingericht dat deze bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad van Alkmaar. Ervaren bewoners, ondernemers en bezoekers de binnenstad als een fijne omgeving om te verblijven en dragen de straten bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.